Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                              Strzałkowo, 12.02.2024 r.

ZP.271.1.10.2024

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Urząd Gminy w Strzałkowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na:

Zakup  paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2024/2025.

 

I. Informacje ogólne.

1. Informacje o zamawiającym.

Zamawiający - Gmina Strzałkowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Strzałkowo, mającego siedzibę przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.

Regon: 311019450, NIP 6671688788

e-mail:  zamowieniapubliczne@strzalkowo.pl  

tel. 063/2746028

 

II. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2024/2025, polegająca na zakupie paliw i tankowaniu samochodów na wskazanych przez dostawcę stacjach paliwowych w okresie od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 roku.

2. Szacunkowe ilości zamawianego paliwa wynoszą:

1) Olej napędowy ON około 17 000 litrów

2) Benzyna bezołowiowa Pb-95 około 3 000 litrów

3. Paliwa, o których mowa w pkt. 2 muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015r. (Dz.U. z 2023r. poz. 1314 ze zm.)

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zamówienia w zależności od potrzeb zamawiającego. W przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości paliw wskazanych w zapytaniu ofertowym Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

Wykazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.

5. Zamawiający wymaga, aby tankowanie pojazdów samochodowych odbywało się we wszystkie dni tygodnia, w godz. 6.00-22.00, zgodnie z potrzebami zamawiającego na wskazanych przez dostawcę stacjach paliwowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 10 km od siedziby zamawiającego.

6. Dostawa oleju napędowego oraz benzyny odbywać się będzie zasadniczo bezpośrednio do zbiorników pojazdów zamawiającego, na stacji paliw wykonawcy oraz sporadycznie do zbiorników przenośnych, według bieżących potrzeb. Zakupy paliw realizowane będą sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.

 

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

- warunek ten zostanie spełniony w przypadku kiedy Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa URE na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne.

 

IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń , potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

1) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa URE na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.);

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3) wykaz posiadanych stacji paliw,

4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2023, poz.

1610 ze zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

V. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

1. Cena dostawy przed upustem brutto - 80 %.

W zakresie tego kryterium zostanie zastosowany wzór:

C = (Cn : Cb ) x Wc x 100

gdzie: C – ilość punktów

Cn – najniższa zaoferowana cena,

Cb – cena zaoferowana w badanej ofercie,

Wc - waga kryterium ceny

Przyjmuje się, że Wc–80 % = 80 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena. Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto przed upustem.

2. Stały upust od ceny dostawy brutto (w %) - 20 % w tym ON-10% oraz Pb95 – 10%

W zakresie tego kryterium zostanie zastosowany wzór:

U = (Un : Ub ) x Wu x 100

gdzie: U – ilość punktów

Un – najniższa zaoferowana wartość upustu,

Ub – wartość upustu zaoferowana w badanej ofercie,

Wu - waga kryterium upustu

Przyjmuje się, że Wu–20 % = 20 pkt w tym ON 10% oraz Pb 95-10%  i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium upustu od ceny brutto.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów sumarycznie z poszczególnych kryteriów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Strzałkowie, ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-40 Strzałkowo, biuro nr 12 (sekretariat) lub elektronicznie e-mailem na adres zamowieniapubliczne@strzalkowo.pl w terminie do dnia 20.02.2024 r., do godziny 10:00.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

W niniejszy postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                           Z-ca Wójta

                                                                                        /-/ Tomasz Gałan

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 165
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2024/2025
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Stefańska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 12.02.2024 13:14:20
Data udostępnienia informacji: 12.02.2024 13:33:40
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024 11:34:15
Rejestr zmian