Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                                                            Strzałkowo, dnia  22.07.2022r.

 

WÓJT    GMINY   STRZAŁKOWO

ogłasza  nabór na  wolne stanowisko urzędnicze

 

PODINSPEKTORA

utrzymania dróg w Referacie Gospodarki Komunalnej

w Urzędzie Gminy w Strzałkowie Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

 

1. Nazwa i adres jednostki:  

Urząd Gminy

Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

62 -420 Strzałkowo

 

2. Stanowisko urzędnicze : podinspektor

 

3. Wymagania :

 

1) niezbędne :

a) obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) wykształcenie średnie techniczne,

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniem publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

2) dodatkowe :

a) preferowane wykształcenie wyższe techniczne, związane zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg,

b) minimum 2 - letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostek organizacyjnych lub w administracji rządowej,

c) prawo jazdy kategorii „B”,

d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

e) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

f) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

g) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

h) wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej oraz spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a zwłaszcza : Ustawy o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

  

1) wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych określanych w przepisach ustawy o drogach publicznych,

2) realizacja i rozliczanie zadań finansowych w zakresie remontu, utrzymania i konserwacji dróg i obiektów drogowych,

3) nadzór i kontrola stanu dróg i obiektów inżynierskich,

4) kontrola zleconych prac utrzymaniowych i remontowych

5) kontrola stanu nawierzchni dróg oraz występowanie z propozycjami planów na remonty bieżące i kapitalne określonych odcinków dróg

6) zarządzanie pasem drogowym poprzez wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń,

7) utrzymanie nawierzchni dróg chodników, placów, parkingów, przystanków obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

8) utrzymanie terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, placów zabaw,

9) zimowe utrzymanie dróg:

a) Kontrola stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem podejmowanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz zgłaszanie gotowości do podjęcia akcji odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach objętych zimowym utrzymaniem,

b) Prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie raportów o przebiegu ZUD.

c) Znajomość prognozy pogody oraz bieżącej sytuacji panującej na drogach.

d) Wzywania i dysponowania sprzętem do zimowego utrzymania dróg.

e) Udzielanie informacji o warunkach przejazdu na drogach i występujących utrudnieniach.

 

10) współpraca z właściwymi służbami, w szczególności Policją oraz innymi zarządcami dróg publicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania drogami,

11) przygotowanie wniosków i uchwał o zaliczeniu drogi do kategorii dróg publicznych,

12) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej,

13) prowadzenie spraw związanych z zakupem i rozliczaniem energii elektrycznej, gazu do budynków komunalnych i mienia komunalnego (przygotowanie umów, ewidencja), 

14) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów po drodze objętej ograniczeniem tonażowym,

15) wykonywanie działań mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustaw:

- prawo geodezyjne i kartograficzne,

- o gospodarce nieruchomościami,

oraz rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub innych przełożonych

 

5. Wymagane dokumenty :

1) niezbędne :

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

d) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

i) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

j) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

2)  dodatkowe :

a) życiorys (CV) – podpisany własnoręcznie,

b) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

praca biurowa na pełny etat,  praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich, miejsce pracy w budynku bez windy. Praca wymagająca również wyjazdów służbowych, wyjazdów w teren.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Strzałkowo lub pocztą na adres: Urząd Gminy, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora ds. utrzymania dróg w Referacie Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia  2 sierpnia 2022r.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Stefańska (tel. 63/2750-619 w. 45). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Strzałkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Inne informacje :

a) w miesiącu poprzedzającym miesiąc upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %,

b) przewidywany termin podjęcia pracy – wrzesień 2022r.

c) osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

d) Zasady rekrutacji :

 wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji

 oraz selekcji merytorycznej (która może obejmować : rozmowę kwalifikacyjną, test  

 kwalifikacyjny).

e) Urząd Gminy w Strzałkowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty, 

f) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie.

g) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku,  zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

     

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                     /-/ Dariusz Grzywiński

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 460
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. utrzymania dróg w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Strzałkowo
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Stefańska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 22.07.2022 14:54:28
Data udostępnienia informacji: 22.07.2022 15:16:04
Data ostatniej aktualizacji: 03.08.2022 14:09:20
Rejestr zmian