Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

1. Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Nr 138/04  Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.

2. Każda skarga skierowana do Wójta Gminy Strzałkowo (Urzędu Gminy w Strzałkowie) powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres.

UWAGA! W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.

3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, wniesione pocztą elektroniczną lub faxem, przed podjęciem ich załatwienia, wpisywane są do Rejestru Skarg i Wniosków.

4. Właściwy merytorycznie wydział, do którego wpłynęła skarga lub wniosek, w przypadku gdy Wójt Gminy jest kompetentny w przedmiocie wniesionej sprawy, podejmuje dalsze czynności zmierzające do jej załatwienia.

5. W przypadku, gdy do rozpatrzenia skargi lub wniosku właściwy jest inny organ lub inna jednostka organizacyjna, przekazuję się ją właściwemu organowi lub jednostce albo wskazuje zainteresowanemu właściwy organ (jednostkę).

2. Formy wnoszenia skarg i wniosków

Skargę lub wniosek można złożyć:

1. Przesyłając korespondencję na adres:

Urząd Gminy

Al. Prymasa Wyszyńskiego 6

62 – 420 Strzałkowo

2. Złożyć osobiście w siedzibie Urzędu:

Sekretariat UG, pok. nr 12 ( I piętro)

3. Złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu:

- sekretariat UG, pok. nr 12 ( I piętro)

- we właściwym merytorycznie wydziale.

4.Wysłać drogą elektroniczną na adres: ug@strzalkowo.pl

5. Wysłać faxem na nr sekretariatu UG (63) 274 60 32

6. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy, po wcześniejszym zalogowaniu się na platformie ePUAP.

3. Opłata za wniesienie skargi

Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrzenie nie podlega żadnej opłacie.

4. Termin rozpatrzenia skarg

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje  zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie  załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który  otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

5. Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych.

Niemniej jednak skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponownie złożyć skargę, w przypadku wskazania nowych nie podnoszonych wcześniej okoliczności, do organu, który skargę rozpatrywał.

Natomiast wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku, przysługuje prawo do wniesienia skargi.

Ponadto Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór na organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 881
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Załatwianie skarg i wniosków
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która udostępnia informację: Admin
Data wytworzenia informacji: 16.07.2020 10:39:55
Data udostępnienia informacji: 16.07.2020 10:55:15
Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2021 13:31:22
Rejestr zmian