Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Strzałkowo, dnia 15.11.2022r.

 

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTORA
ds. sekretarsko-kancelaryjnych
w Urzędzie Gminy w Strzałkowie Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

 

1.Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy
Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62 -420 Strzałkowo

 

2. Stanowisko urzędnicze: podinspektor

 

3. Wymagania:


1) Wymagania niezbędne:


1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja;
2) posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
3) pełna zdolność do czynności prawnych;
4) korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia;
8) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeksu postepowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


2) Wymagania dodatkowe:


1) minimum 3 - letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostek organizacyjnych lub w administracji rządowej,
2) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
3) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
4) umiejętność redagowania pism i szybkiego pisania na klawiaturze,
5) dobra organizacja pracy,
6) terminowość,
7) wysoka kultura osobista.
8) odporność na stres,
9) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
10) obsługa pakietu biurowego MS Office.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1) prowadzenie obsługi organizacyjnej i kancelaryjnej urzędu w tym, przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej oraz przesyłek zgodnie z dekretacją,
2) wysyłanie korespondencji,
3) prowadzenie kalendarza spotkań Wójta oraz Z-cy Wójta,
4) obsługa klientów oraz gości Wójta i Z-cy Wójta,
5) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków wpływających do Urzędu,
6) prenumerata czasopism,
7) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,
8) udzielanie interesantom informacji w zakresie sposobu załatwiania spraw w Urzędzie oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu,
9) obsługa centrali telefonicznej, obsługa poczty elektronicznej i platformy ePUAP, przyjmowanie i nadawanie faksów, obsługa kserokopiarki, skanera,
10) przygotowywanie dokumentów stwierdzających własnoręczność podpisów,
11) prowadzenie rejestru delegacji pracowniczych,
12) prowadzenie czynności związanych z wywieszaniem obwieszczeń, ogłoszeń, zarządzeń celem podania do publicznej wiadomości oraz odsyłania ich do adresata z adnotacją o terminie i sposobie podania do publicznej wiadomości,
13) rozliczanie kosztów pocztowych, współpraca z pocztą i innym podmiotem celem zapewnienia dostarczenia przesyłek klientom Urzędu,
14) kompletowanie podręcznej biblioteczki Urzędu w tym aktów normatywnych, udostępnianie literatury fachowej i przepisów prawnych zainteresowanym pracownikom,
15) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń Urzędu pracownikom i prowadzenie rejestru wydania i pobrania kluczy,
16) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
17) wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spaw zleconych przez Wójta.

5. Wymagane dokumenty:


1) niezbędne:


a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
d) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
e) podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym
stanowisku,
g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
i) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
j) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu rekrutacji,


2) dodatkowe:


a) życiorys (CV) – podpisany własnoręcznie,
b) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,
c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


praca biurowa na pełny etat, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich, miejsce pracy w budynku bez windy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Strzałkowo lub pocztą na adres: Urząd Gminy, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora ds. sekretarsko-kancelaryjnych” w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.


Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Stefańska (tel. 63/2750-619 w. 28). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Strzałkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


8. Inne informacje:


a) w miesiącu poprzedzającym miesiąc upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %,
b) przewidywany termin podjęcia pracy –grudzień 2022 r.
c) osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną
telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,
d) Zasady rekrutacji :
wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji
oraz selekcji merytorycznej (która może obejmować : rozmowę kwalifikacyjną, test
kwalifikacyjny).
e) Urząd Gminy w Strzałkowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane
oferty.
f) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Strzałkowie.
g) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w
stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata.


W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 


                                                                    Z-ca Wójta

                                                                   /-/ Tomasz Gałan

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 758
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. sekretarsko-kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Stefańska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 15.11.2022 15:20:36
Data udostępnienia informacji: 15.11.2022 15:29:47
Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2022 13:45:16
Rejestr zmian