Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Strzałkowo, dnia 28.07.2023 r.

 

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENTA

ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Strzałkowie Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

 

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy
Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62 -420 Strzałkowo

2. Stanowisko urzędnicze: referent

3. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżyniera środowiska);

2) minimum 6 m-cy stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostkach organizacyjnych lub w administracji rządowej;

3) posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

4) pełna zdolność do czynności prawnych;

5) korzystanie z pełni praw publicznych;

6) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

8) nieposzlakowana opinia;

9) znajomość ustaw: - Prawo ochrony środowiska, - o ochronie przyrody, - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - o grobach i cmentarzach wojennych, - o samorządzie gminnym,

10) znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego;

11) znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Wymagania dodatkowe:

1) obsługa komputera – pakiet Office,

2) prawo jazdy kat. B,

3) odporność na stres.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sporządzanie wniosków o wycinkę drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy,

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew i krzewów,

3) udostępnianie informacji o środowisku zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.),

4) gromadzenie danych dotyczących stanu środowiska w gminie i opracowywanie stosownych programów i analiz,

5) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji i zezwoleń w zakresie ochrony środowiska,

6) koordynowanie akcjami z ochrony środowiska i sporządzanie zbiorczych zestawień z przeprowadzonych akcji w gminie,

7) prowadzenie postępowań administracyjnych dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym:

a) przygotowywanie informacji i zawiadomień związanych z procesem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) przygotowanie wystąpień o uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia do właściwych organów,

c) przygotowanie wystąpień o opinię do właściwych organów,

8) prowadzenie spraw związanych z przepisami prawa wodnego, rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych , prawa łowieckiego a w szczególności dotyczących:

a) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych,

b) nadzór nad urządzeniami związanymi z systemem melioracji, nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją cieków i rowów melioracyjnych nie stanowiących odwodnienia dróg na terenach będących własnością gminy,

c) prowadzenie ewidencji szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków i ich kontrola,

d) rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych i użyźnianie innych gruntów, nasiennictwa,

9) prowadzenie spraw związanych z przepisami w zakresie ochrony zabytków, a w szczególności dotyczących: cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych, ewidencji dóbr kultury i zabytków,

10) nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska, Programu Usuwania Azbestu oraz Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,

11) wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, prawo wodne, ochrona przyrody w zakresie objętym właściwością organu.

6. Wymagane dokumenty:

1) niezbędne :

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

d) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,

e) podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,

f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym
stanowisku,

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystaniu z pełni
praw publicznych,

i) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

j) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu rekrutacji,

2) dodatkowe :

a) życiorys (CV) – podpisany własnoręcznie,

b) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

praca biurowa na pełny etat, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich, miejsce pracy w budynku bez windy.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Strzałkowo lub pocztą na adres: Urząd Gminy, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska” w terminie do dnia 8 sierpnia 2023r. do godz. 13.00.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Stefańska (tel. 63/2750-619 w. 28). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Strzałkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje:

a) w miesiącu poprzedzającym miesiąc upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%,

b) przewidywany termin podjęcia pracy – wrzesień 2023 r.

c) osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną
telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

d) Zasady rekrutacji:

wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji
oraz selekcji merytorycznej (która może obejmować : rozmowę kwalifikacyjną, test
kwalifikacyjny).

e) Urząd Gminy w Strzałkowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane
oferty.

f) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Strzałkowie.

g) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w
stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata.

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

                                                                   Wójt Gminy
                                                                /-/ Dariusz Grzywiński

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 546
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Strzałkowie Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Perzyńska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 28.07.2023 10:14:04
Data udostępnienia informacji: 28.07.2023 10:24:34
Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2023 15:33:29
Rejestr zmian