Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozdział 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Załączniki do wniosku:

1.1 Aktualny wyciąg z Księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, bądź inny dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości;

1.2 Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą rozgraniczeniu wraz z nieruchomościami sąsiednimi;

1.3 Pełnomocnictwo udzielone geodecie uprawnionemu, działającemu na zlecenie wnioskodawcy;

Po wydaniu postanowienia wszczynającego postępowanie rozgraniczeniowe, geodeta upoważniony w postanowieniu przez Wójta Gminy Strzałkowo przedkłada do tut. Urzędu:

- operat techniczny, który został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego celem oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu;

- protokół graniczny z przeprowadzonego rozgraniczenia celem wydania decyzji rozgraniczeniowej.

W zależności od czynności wykonanych przez geodetę Wójt Gminy Strzałkowo:

Wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron;

Jeżeli w razie sporu, co do przebiegu granicy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji geodeta uprawniony sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje Wójtowi Gminy Strzałkowo, celem umorzenia postępowania i przekazania sprawy z Urzędu do rozpatrzenia sądowi

 III. OPŁATY:

10 zł – decyzja, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie postanowienia – niezwłocznie;

Wydanie decyzji rozgraniczeniowej uzależnione jest od geodety działającego z upoważnienia Wójta Gminy Strzałkowo i wykonującego rozgraniczenie nieruchomości; w chwili wpłynięcia wymaganych dokumentów – wydanie decyzji następuje niezwłocznie.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie wszczynające postępowanie rozgraniczeniowe nie służy zażalenie;

Na decyzję rozgraniczeniową, stronie niezadowolonej z ustalenia przebiegu granic służy prawo żądania przekazania sprawy do rozpatrzenia sądowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

W razie, gdy ustalenia przebiegu granicy nie można dokonać na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granic;

W razie sporu, co do przebiegu granicy, geodeta ma obowiązek nakłaniania do zawarcia ugody i przekazania informacji, że w razie braku ugody do rozpatrzenia sprawy właściwy jest sąd;

Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej;

Wnioski przyjmowane są w punkcie obsługi

W przypadku niepełnych informacji lub braku wymaganych załączników, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

VII. KONTAKT

Pokój 16, tel: 632746-056

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 902
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Rozgraniczenie nieruchomości
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021 12:53:57
Data udostępnienia informacji: 05.01.2021 12:57:05
Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2021 13:02:14
Rejestr zmian