Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

3. Zaświadczenie i inne dokumenty, potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku tj:

- zaświadczenia o dochodach brutto (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe),

- oświadczenie o dochodach osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub pracującej dorywczo,

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z właściwego urzędu gminy potwierdzające wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych,

- decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub dokument potwierdzający wysokość emerytury lub renty (odcinki wypłat, zaświadczenie),

- decyzja Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotycząca wysokości otrzymanych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych,

- w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z właściwego urzędu pracy potwierdzające obecny status oraz dokument potwierdzający otrzymywane świadczenia,

- zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie, z tyt. niepełnosprawności),

- dokument potwierdzający wysokość przyznanych alimentów,

- w przypadku przysługującej dodatkowej powierzchni - orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

4. Aktualny wymiar opłat - oryginał do wglądu (potwierdzenie wydatków za m-c w którym składany jest wniosek).

Kto może złożyć wniosek:

Każdy

Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwiania sprawy:

wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Strzałkowie

Al. Prym. Wyszyńskiego 6

62-420 Strzałkowo

biuro nr 18

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie, w terminie14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

Wniosek o przyznanie dodatku potwierdza zarządca budynku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133),

Uchwała Nr XV/106/03 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2004 r., Nr 2, poz. 31).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 957
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021 13:08:56
Data udostępnienia informacji: 05.01.2021 13:11:55
Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2021 13:09:00
Rejestr zmian