Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Strzałkowo, 19.01.2022 r.

GK.271.1.1.2022                                                                           

 


Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

Urząd Gminy w Strzałkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2023-2030.


I. Opis przedmiotu zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2023- 2030” z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu.
2. Informacje ogólne dotyczące wykonania opracowania:
1) Minimalny zakres strategii:
a) diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy zawierająca analizę SWOT,
b) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,
c) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,
d) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
e) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
f) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
g) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 512, 1571 i 1815), wraz z zakresem planowanych działań,
h) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań,
i) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych,
j) ramy finansowe i źródła finansowania.
2) Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności:
a) przygotowanie uchwały Rady Gminy w sprawie trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2023-2030.
b) zorganizowanie, zawiadomienie o spotkaniach i przeprowadzenie co najmniej dwóch spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, rolnikami i organizacjami pozarządowymi,
c) przygotowanie i przeprowadzenie badań/konsultacji społecznych, zbieranie wniosków i uwag oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych zgodnie z Uchwałą Nr XIV/166/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Strzałkowo,
d) opracowanie projektu dokumentu strategii zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami oraz bieżące monitorowanie zmian wytycznych i przepisów dotyczących zakresu opracowania oraz stosowanie się do ich aktualnej wersji,
e) przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu strategii wraz z raportem z przebiegu konsultacji, ich podsumowaniem, zbiorczym zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków oraz z rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia,
f) przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu strategii,
g) prezentację ostatecznej wersji Strategii na Komisjach i sesji Rady Gminy w Strzałkowie,
h) przygotowanie pełnej wersji opracowania – po zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Strzałkowie – 2 egz. w wersji elektronicznej w postaci edytowalnych plików tekstowych z rozszerzeniem .doc lub .docx oraz w formacie typu pdf i 3 egz. w kolorowej wersji papierowej,
i) przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych,
j) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2023-2030, w tym przygotowanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględnienie ewentualnych uwag w strategii oraz przeprowadzenie wymaganych konsultacji społecznych. W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, Wykonawca sporządza prognozę oddziaływania na środowisko projektu strategii, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy ooś. W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu strategii, Wykonawca odstępuje od czynności wynikających z ustawy ooś. W przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca nie sporządza prognozy oddziaływania na środowisko projektu strategii.
k) raportowanie postępu prac przez kontakt mailowy przynajmniej 1 raz na miesiąc, począwszy od daty podpisania umowy wraz z kompletowaniem i dostarczaniem na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
l)uzgodnienie projektu dokumentu z właściwymi organami administracji publicznej,
ł) pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów niezbędnych do opracowania Stategii.
3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa autorskie do dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2023-2030”.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowanych dokumentów na każdym etapie ich tworzenia.


II. Termin realizacji zamówienia:


Zamówienie zostanie zrealizowane do 09 grudnia 2022 r.


III. Okres gwarancji:


24 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.


IV. Warunki płatności:


1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2) Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia płatne będzie jednorazowo, po zrealizowaniu całości zadania, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego zapytania.
3) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
4) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie końcowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.


V. Inne istotne warunki zamówienia:


1) Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, była ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym również koszty związane z koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagana).
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił następujące warunki:
a) wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług objętych niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej pięć usług będących przedmiotem niniejszego zapytania lub podobnych (tj. strategii rozwoju/programów strategicznych) obejmujących swoim zakresem obszar społeczno-gospodarczy gminy/powiatu/regionu lub obszaru funkcjonalnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania. Na potwierdzenie wykonania wyżej wymienionych usług Wykonawca zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług ujętych w wykazie (kserokopie dokumentów - referencje, protokoły odbioru). Zadania nie podparte dokumentami nie będą brane pod uwagę.
4) Jedynym kryteria oceny ofert jest cena (waga – 100 %).
5) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7) Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
9) Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela Pan Zdzisław Hudański tel. 063/2746051.
10) Na kompletną ofertę składają się:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1;
b) wypełniony i podpisany wykaz wykonanych usług –wg zał. nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usług, o których mowa w wykazie.

Złożenie oferty dopuszczalne jest w formie: pisemnej, faksu lub e-mail na adres zamowieniapubliczne@strzalkowo.pl do dnia 31.01.2022 r.godz.12.00.
Do oferty należy załączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
W niniejszy postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 


                                                                                                      Z-ca Wójta
                                                                                                   /-/ Lidia Śmidowicz

 

 

 

A/a
M.S.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 622
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2023-2030
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Stefańska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 19.01.2022 14:42:33
Data udostępnienia informacji: 19.01.2022 14:50:29
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2022 22:43:11
Rejestr zmian