Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 t.j. ze zm.)


Wójt Gminy Strzałkowo


zaprasza do udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


I. Informacje ogólne


1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego gminy Strzałkowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023, ogłoszonego dnia 11 stycznia 2023 r.


2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.


3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.


4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.


5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Niezbędne jest spełnienie wymogów formalnych, o wyborze członka komisji konkursowej zadecyduje Wójt Gminy Strzałkowo w drodze zarządzenia.


6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.


II. Wymagania stawiane kandydatom


W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert, ale posiadające wiedzę bądź doświadczenie w dziedzinie z zakresu ogłoszonego otwartego konkursu ofert.


III. Zadania członka komisji konkursowej


1. Zapoznanie się z ofertami;

2. Udział w posiedzeniach komisji w wyznaczonym terminie;

3. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w otwartym konkursie ofert.

 

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury


1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Urzędzie Gminy Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, w godzinach 7.30- 15.30, w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu Gminy w Strzałkowie.


Osoba do kontaktu: Damian Nowaczyk nr telefonu 63 2746024.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 330
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Damian Nowaczyk
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 09.02.2023 15:37:32
Data udostępnienia informacji: 09.02.2023 15:41:12
Data ostatniej aktualizacji: 09.02.2023 15:41:33
Rejestr zmian