Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Organem ochrony środowiska właściwym do wydania zezwolenia lub odmowy zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, zgodnie z art. 83a ust. 1 ww. ustawy jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (wzór wniosku w załączniku).

2. Dokumenty załączone do wniosku:

1) oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego (jeśli z wnioskiem występuje właściciel tych urządzeń, np. sieci wodociągowej w przypadku awarii);

UWAGA: Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2) oryginał zgody właściciela terenu na planowane usunięcie drzewa lub krzewu lub uwierzytelniona, zgodnie z art. 76a KPA, kopia ww. dokumentu - jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność lub współużytkowanie wieczyste więcej niż 1 osoby lub podmiotu, należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli/współużytkowników wieczystych wraz z podaniem ich adresów zamieszkania/siedzib; zgoda właściciela/współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych terenu nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 532 ze zm.), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy Kodeks cywilny;

3) oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej, zgodne z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, o udostępnieniu informacji dotyczącej zamiaru złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (formularz załączony poniżej).
UWAGA: „Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag” (art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4) rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane określające usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych (z podaniem kolejnych numerów drzew lub krzewów wynikających z tabel wskazanych w punkcie 2. wniosku lub z odrębnego zestawienia tabelarycznego w przypadku większej niż 10 ilości drzew lub krzewów planowanych do usunięcia); w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu wymagana jest również potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień projektanta;

5) projekt planu (jeśli wymagany):

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie wykonania przesadzenia lub nasadzenia;

6) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

7) zezwolenie, w stosunku do gatunków chronionych, na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody,

8) w przypadku działania poprzez pełnomocnika:

a) oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli; z pełnomocnictwa w sposób jednoznaczny winno wynikać umocowanie do występowania z wnioskiem i reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,

b) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17zł; pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna:

Urząd Gminy w Strzałkowie
Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pok. 16
Telefon kontaktowy: 63 274 60 56
Godziny urzędowania: pn-pt.: 7:30-15:30,

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Strzałkowie, Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.

Opłaty:

- Złożenie wniosku wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) oraz decyzja nie podlegają opłacie skarbowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1546, ze zm.: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część III, poz. 44 – zwolnienie poz. 6).

- Udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1546, ze zm.: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- Organ ochrony środowiska, właściwy do rozpatrzenia wniosku, wydaje zezwolenie lub odmowę usunięcia drzewa lub krzewu w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu oględzin w terenie.

- Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od daty wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

- Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminu rozpatrzenia wniosku (załatwienia sprawy) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

- Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu stała się ostateczna, tj. po upływie 14 dni od dnia odebrania decyzji, jeżeli do tego czasu żadna ze stron postępowania nie złożyła odwołania od decyzji. Do 14-dniowego terminu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego odwołania od decyzji za pośrednictwem operatora pocztowego.

- Drzewo należy usunąć w terminie do dnia/miesiąca, który został wskazany w decyzji (data ważności decyzji).

- Usunięcie drzew lub krzewów, w przypadku braku ustawowych podstaw do zwolnienia, podlega opłacie ustalanej w drodze decyzji. Obowiązujące stawki opłat za usunięcie drzew zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017r., poz. 1330).

- Nie nalicza się opłat za usunięcie m.in.:

1) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

3) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

4) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

5) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

6) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

7) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

8) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

oraz w pozostałych przypadkach wymienionych w art. 86, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody;

- Organ ochrony środowiska wydaje decyzję odmowną, jeżeli uzna że wniosek jest niezasadny, a realizacja zamierzenia wnioskodawcy związana z usunięciem drzewa jest możliwa bez wycinki oraz gdy ewentualne straty w środowisku przyrodniczym nie są możliwe do kompensacji. Analizując zasadność wycinki Organ bierze pod uwagę interes publiczny (m.in. również ochrona środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych, estetycznych itp.) oraz słuszny interes strony.

Podstawa prawna:

- Art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017r., poz. 1330).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie al. 1 Maja 7, 62-500 Konin, za pośrednictwem Wójta Gminy Strzałkowo, w terminie 14. dni od dnia odebrania decyzji.

Informacje dodatkowe:

- Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody przepisów dotyczących usuwania drzew lub krzewów nie stosuje się do:

1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2;

2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej oraz na terenach zieleni;

3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

3a. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b.drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach;

5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenach zieleni;

6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu (podmioty te, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew),

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (z oględzin sporządza się protokół, w którym podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew);

15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. 2.

- Burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 769
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzewa lub krzewu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 14.01.2021 10:21:00
Data udostępnienia informacji: 14.01.2021 10:39:36
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2021 11:01:28
Rejestr zmian