Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                                       Strzałkowo, dnia  22.04.2022r.

 

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO

ogłasza  nabór na  wolne stanowisko urzędnicze

 

PODINSPEKTORA

ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Strzałkowie Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

 

1.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

62 -420 Strzałkowo

 

2. Stanowisko urzędnicze : podinspektor

 

3. Wymagania :

 

1) niezbędne :

a) obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) wykształcenie wyższe,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniem publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

2) dodatkowe :

a) preferowane wykształcenie wyższe, o kierunku – gospodarka przestrzenna,

b) minimum 3 - letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostek organizacyjnych lub w administracji rządowej,

c) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

d) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

e) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

f) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

g) wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej oraz spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a zwłaszcza : ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami,

h) znajomość zakresu dokumentacji planistycznych, wymaganej zawartości planu miejscowego, oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w MPZP, umiejętność czytania materiałów kartograficznych i rysunków planów miejscowych,

i) umiejętność korzystania z map wielko – i małoskalowych,

j) umiejętność dokonywania obliczeń statystycznych, finansowych oraz analiza otrzymanych wyników

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) prowadzenie dokumentacji związanej z opracowywaniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo,

b) prowadzenie dokumentacji związanej z opracowywaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałowo,

c) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Strzałkowo i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków, w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

d) sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

e) wydawanie zaświadczeń dotyczących przeznaczenia gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

f) przyjmowanie wniosków do zmian w planie i przygotowywanie projektów odpowiedzi,

g) gromadzenie, analizowanie i archiwizowanie danych dotyczących monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

h) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

i) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

j) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

k) przygotowywanie umów związanych ze sporządzaniem studium i zmian/planów miejscowych Gminy Strzałkowo,

l) przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych,

m) przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej w ramach powierzonego zakresu czynności,

n) terminowe sprawdzanie i opisywanie faktur w zakresie działalności referatu,

o) bieżące śledzenie przepisów prawnych z zakresu prowadzonych przez siebie zadań,

p) sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań,

q) wykonywanie uchwał Rady Gminy Strzałkowo oraz w porozumieniu z Wójtem udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych,

r) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu swoich obowiązków,

s) przygotowanie spraw związanych z ochroną środowiska w zakresie ochrony powietrza,

t) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Kierownictwa Urzędu.

 

5. Wymagane dokumenty :

1) niezbędne :

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

d) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

j) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

2)  dodatkowe :

a) życiorys (CV) – podpisany własnoręcznie,

b) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

praca biurowa na pełny etat,  praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich, miejsce pracy w budynku bez windy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Strzałkowo lub pocztą na adres: Urząd Gminy, Aleja .Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska” w terminie do dnia  4 maja 2022r.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Pan Lech Nowaczyk (tel 63/2750-619 w. 28 lub 63/274-60-28). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Strzałkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Inne informacje :

a) w miesiącu poprzedzającym miesiąc upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %,

b) przewidywany termin podjęcia pracy – maj 2022r.

c) osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

d) Zasady rekrutacji :

wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcjioraz selekcji merytorycznej ( która może obejmować : rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny).

e) Urząd Gminy w Strzałkowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

f)  niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłosze Urzędu Gminy w Strzałkowie.

g) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku,  zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich            kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

       

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                               /-/ Dariusz Grzywiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 884
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Strzałkowie
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Perzyńska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 22.04.2022 14:34:48
Data udostępnienia informacji: 22.04.2022 14:50:19
Data ostatniej aktualizacji: 22.04.2022 16:42:58
Rejestr zmian