Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 t.j. ze zm.)

Wójt Gminy Strzałkowo

zaprasza do udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Informacje ogólne
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego gminy Strzałkowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022, ogłoszonego dnia 02 lutego 2022 r.
 3. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 4. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 5. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
 6. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Po spełnieniu wymogów formalnych, o wyborze członka komisji konkursowej zadecyduje Wójt Gminy Strzałkowo w drodze zarządzenia.
 7. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 8. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert, ale posiadające wiedzę bądź doświadczenie w dziedzinie z zakresu ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

 1. Zapoznanie się z ofertami;
 2. Udział w posiedzeniach komisji w wyznaczonym terminie;
 3. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w otwartym konkursie ofert.
 1. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
 2. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Urzędzie Gminy Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, w godzinach 7.30- 15.30, w terminie do dnia 2 marca 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu Gminy w Strzałkowie.

Osoba do kontaktu: Damian Nowaczyk nr telefonu 63 2746024.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 411
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 23.02.2022 10:25:32
Data udostępnienia informacji: 23.02.2022 10:28:07
Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2022 10:25:35
Rejestr zmian