Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawa OOŚ (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy OOŚ:

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska

2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

3) starosta

4) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

5) wójt, burmistrz, prezydent miasta

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (formularz w załączniku).

2. Dokumenty załączone do wniosku:

1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy OOŚ - kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) karta informacyjna przedsięwzięcia (materiał pomocniczy załączony poniżej) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

3) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4) mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu realizacji inwestycji);

5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

UWAGA: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia tego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

6) wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy OOŚ (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej);

7) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833 ze zm.) - jeśli dotyczy;

8) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

9) W przypadku działania poprzez pełnomocnika:

a) oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli; z pełnomocnictwa w sposób jednoznaczny winno wynikać umocowanie do występowania z wnioskiem i reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla konkretnego przedsięwzięcia,

b) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17zł.

Komórka organizacyjna:

Urząd Gminy w Strzałkowie
Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo
Telefon kontaktowy: 63-274-60-56
Godziny urzędowania: pn-pt.: 7:30-15:30,

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Strzałkowie, Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.

Opłaty:

- Za wydanie decyzji (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1546, ze zm.: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część I, poz. 45) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

- Za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby (zgodnie z ww. ustawą o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część I, poz. 46) należy uiścić opłatę 105 zł.

- Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ww. ustawą o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (do jednej sprawy).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- Organ ochrony środowiska, właściwy do rozpatrzenia wniosku, po analizie dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę, w tym przede wszystkim karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustaleniu stron postępowania, zasięga opinii organów wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych. Uzyskanie opinii następuje w terminie do 14 dni od dostarczenia dokumentacji.

- Po uzyskaniu ww. opinii oraz analizie dokumentacji Organ decyduje o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organ wydaje postanowienie, w którym stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oraz określa zakres raportu. Następnie Organ w drodze postanowienia zawiesza postępowanie do czasu złożenia przez Wnioskodawcę raportu z pełną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Organ, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy OOŚ, występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

- W przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, (tj. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć dla których Organ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) Organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania.

- Zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy Organ podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami i opiniami.

- Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i uzgodnienia z organami wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu.

- Organ ochrony środowiska wydaje decyzję odmowną, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 81 ustawy OOŚ, tj.:

a) Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, spośród wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, wariant dopuszczony do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariantach, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, oraz w przypadku braku zgody wnioskodawcy na wskazanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu dopuszczonego do realizacji, organ odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

b) Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 zezwolenie na realizację przedsięwzięć o negatywnym oddziaływaniu na obszar Natura 2000 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

c) Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 - cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 - cel środowiskowy dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 - cel środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych oraz art. 61 - cel środowiskowy dla obszarów chronionych ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację tego przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 uznanie dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych lub podziemnych pkt 1, 3 i 4 tej ustawy.

Podstawa prawna:

- Art. 59-87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie ul. 1 Maja 7, 62-510 Konin, za pośrednictwem Wójta Gminy Strzałkowo, w terminie 14. dni od dnia odebrania decyzji.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 807
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 14.01.2021 08:58:13
Data udostępnienia informacji: 14.01.2021 09:11:44
Data ostatniej aktualizacji: 18.01.2021 14:18:31
Rejestr zmian