Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                                        Strzałkowo, dnia 22.04.2022r.

 

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

PODINSPEKTORA

gospodarki materiałowej w Referacie Finansów

w Urzędzie Gminy w Strzałkowie Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

62 -420 Strzałkowo

 

2. Stanowisko urzędnicze : podinspektor

 

3. Wymagania:

1)  niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) wykształcenie wyższe,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniem publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2) dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe,

b) minimum roczny staż pracy w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostek organizacyjnych lub w administracji rządowej,

c) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

d) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

e) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

f) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

g) znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i przepisów wykonawczych,

h) znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych,

i) znajomość księgowości w jednostkach budżetowych,

j) znajomość przepisów prawa z ustawy  samorządowej,

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1. znajomość przepisów dotyczących rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych i zasad (polityki) rachunkowości jednostki,

2. bieżące ujmowanie w księdze głównej zapisów dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych,

3. prowadzenie ewidencji kosztów w układzie przyjętym w wewnętrznej polityce rachunkowości,

4. systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych z właściwymi osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji pomocniczej,

5. bieżąca obsługa rachunków bankowych jednostki,

6. sporządzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienia obrotów i sald,

7. sporządzanie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych,

8. sporządzanie na dzień inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów,

9. otwieranie zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki rzetelnie, bezbłędnie i na bieżąco,

11. sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki),

12. sporządzanie sprawozdań budżetowych (Rb)

13. sporządzanie innych sprawozdań i raportów wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki,

14. właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych,

15. sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg rachunkowych,

16. bieżąca eksploatacja informatycznego systemu obsługi budżetu,

17. okresowa archiwizowanie informacji zawartych w systemach informatycznych na trwałe nośniki danych,

18. informowanie kierownika działu księgowości o stwierdzonych nieprawidłowościach,

19. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania :

- zamawianie druków (kwitariusze przychodowe, karty drogowe, arkusze spisu z natury),

- ewidencjonowanie i rozliczanie zużytych.

20. prowadzenie spraw związanych z testamentami złożonymi w Urzędzie Gminy.

21. ewidencja gwarancji ubezpieczeniowych,

22. windykacja czynszów :

- księgowanie opłat czynszowych oraz wszelkich wprowadzanych zmian w płatnościach (VIP+),

- wystawianie wezwań do zapłaty,

- sporządzanie umów w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych,

- umorzenia czynszów (sporządzanie umów lub decyzji),

- w przypadku długoterminowych zadłużeń, kierowanie spraw do sądu.

24. przygotowanie dokumentów inwentaryzacyjnych (arkuszy spisowych) w zakresie spisu z natury składników majątku,

25. porównywanie danych z arkuszy spisowych ze stanami ewidencyjnymi i ewentualne wyjaśnienie stwierdzonych różnic z osobami odpowiedzialnymi za dane składniki majątku oraz ich rozliczenie,

 

5. Wymagane dokumenty:

1) niezbędne:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

d) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

j) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

2)  dodatkowe:

a) życiorys (CV) – podpisany własnoręcznie,

b) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

praca biurowa na pełny etat,  praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich, miejsce pracy w budynku bez windy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Strzałkowo lub pocztą na adres: Urząd Gminy, Aleja .Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki materiałowej w Referacie Finansów” w terminie do dnia 4 maja 2022r.

Wszelkich informacji udziela Skarbnik Gminy Pani Teresa Jóźwiak (tel 63/2750-619 w. 50 lub 63/274-60-50). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Strzałkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Inne informacje:

a) w miesiącu poprzedzającym miesiąc upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %,

b) przewidywany termin podjęcia pracy – maj 2022r.

c) osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

d) Zasady rekrutacji :

wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej ( która może obejmować : rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny).

e) Urząd Gminy w Strzałkowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

f) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie.

g) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.           

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                             /-/ Dariusz Grzywiński

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1013
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki materiałowej w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Strzałkowie
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Perzyńska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 22.04.2022 16:19:40
Data udostępnienia informacji: 22.04.2022 16:39:43
Data ostatniej aktualizacji: 22.04.2022 16:40:46
Rejestr zmian