Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                                       Strzałkowo, dnia  20.07.2022r.

 

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

PODINSPEKTORA

ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury

i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy w Strzałkowie Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

 

1.Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy

                                             Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

                                             62 -420 Strzałkowo

 

2. Stanowisko urzędnicze : podinspektor

 

3. Wymagania :

 

1) niezbędne :

a) obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

b) wykształcenie wyższe,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniem publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

2) dodatkowe :

a) preferowane wykształcenie wyższe, o kierunku – ochrona środowiska, inżyniera środowiska,

b) minimum 2 - letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostek organizacyjnych lub w administracji rządowej,

c) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

d) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

e) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

f) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

g) wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej oraz spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a zwłaszcza : Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) tworzenie i koordynacja programów i planów z zakresu ochrony środowiska, w tym opracowywanie i aktualizacja zasad, kryteriów i procedur finansowania zadań własnych gminy wynikających  z  ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

c) prowadzenie baz danych związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;

d) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych oraz związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;

e) udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym informacje publiczne, ankiety, raporty i sprawozdania;

f) prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość w tym zakresie,

g) opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych i innych w zakresie ochrony środowiska;

h) współpraca z innymi organami oraz jednostkami w sprawach z zakresu ochrony środowiska;

i) prowadzenie akcji promocyjnych, informacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz związanych z edukacją ekologiczną,;

j) ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian w ramach państwowego monitoringu środowiska;

k) wykonywanie działań mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustaw:

- prawo wodne, w tym opiniowanie robót hydrogeologicznych, postępowanie w ramach zmiany stosunków wodnoprawnych, baza pozwoleń wodnoprawnych,  nadzór nad urządzeniami związanymi z systemem melioracji, nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją cieków i rowów melioracyjnych nie stanowiących odwodnienia dróg,

- prawo górnicze i geologiczne, w tym określenie kierunku rekultywacji na gruntach poeksploatacyjnych, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż naturalnych, sprawy związane z koncesjami na wydobycie złóż naturalnych, opiniowanie prawidłowości wykonania prac rekultywacyjnych na gruntach poeksploatacyjnych, w sprawie koncesji,

- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zagospodarowanie wspólnot gruntowych,

- prawo łowieckie;

- sprawy rolne i inne zadania w zakresie rolnictwa:

  • prowadzenie spraw rolnych prowadzeniem spraw z zakresu nasiennictwa, współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin, współdziałanie ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania postępu  w rolnictwie, wydawaniem zezwoleń oraz nadzór nad uprawą maku;
  • nadzór nad ochroną roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami realizacja obowiązków w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich; podejmowanie działań w zakresie zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych;
  • profilaktyka weterynaryjna i upowszechnianie informacji; - wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie prawa łowieckiego;
  • realizacja zadań związanych z lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa; - pomoc właścicielom upraw dotkniętych zniszczeniem /klęski żywiołowe/.

l) prowadzenie spraw związanych z lokalnymi formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody; wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów;

m) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych, ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów na terenie gminy;

n) prowadzenia spraw związanych z ochroną zabytków , parków, cmentarzy;

o) prowadzeniem spraw ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych;

p) realizacja programu ochrony zwierząt i zapobieganie ich bezdomności, rejestracja psów ras niebezpiecznych;

q) realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej, realizacja zadań związanych z energią; w tym odnawialną;

r) nadzór i realizacja centralnej ewidencji emisyjności budynków, inwentaryzacja źródeł ciepła ;

s) nadzór i realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej;

t) nadzór i realizacja wdrażania projektów w ramach działań na rzecz klimatu;

u) prowadzenie spraw związanych z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych; sporządzanie wniosków i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych , opracowanie gminnego regulaminu udzielenia mieszkańcom dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, rozliczenie dotacji, wprowadzenie danych do bazy azbestowej;

v) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy poprzez działania edukacyjne;

w) organizacja konkursów, edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) niezbędne :

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

d) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

j) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

2)  dodatkowe :

a) życiorys (CV) – podpisany własnoręcznie,

b) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

praca biurowa na pełny etat,  praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich, miejsce pracy w budynku bez windy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Strzałkowo lub pocztą na adres: Urząd Gminy, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska” w terminie do dnia  2 sierpnia 2022r.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Stefańska (tel. 63/2750-619 w. 45). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Strzałkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Inne informacje :

a) w miesiącu poprzedzającym miesiąc upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %,

b) przewidywany termin podjęcia pracy – wrzesień 2022r.

c) osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

d) Zasady rekrutacji :

 wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej (która może obejmować : rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny).

e) Urząd Gminy w Strzałkowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

f) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie

f) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku,  zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich            kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

     

 

                                                                                      Wójt Gminy

                                                                            /-/ Dariusz  Grzywiński

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 729
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Strzałkowo
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Stefańska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 20.07.2022 12:14:50
Data udostępnienia informacji: 20.07.2022 12:48:04
Data ostatniej aktualizacji: 09.09.2022 11:05:14
Rejestr zmian