Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zameldowania na pobyt czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Wymagane dokumenty – obywatele UE, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej:

- wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

- paszport (do wglądu),

 

Wymagane dokumenty – obywatele państw innych niż należących do UE, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej:

- wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

- paszport i ważna wiza lub

- dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, karta pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany – ww. w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały – wtedy zameldowanie następuje na podstawie umieszczonego w paszporcie odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców lub opiekun prawny).

W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;

- dowód lub paszport pełnomocnika (do wglądu);

W celu zameldowania na pobyt stały nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje automatycznie na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania.

Czynność zgłoszenia zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 987
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Zameldowanie na pobyt czasowy - obcokrajowcy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021 12:46:32
Data udostępnienia informacji: 05.01.2021 12:47:46
Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2021 12:46:35
Rejestr zmian