Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Strzałkowo, dnia  09.11.2023 r.

 

Wójt Gminy Strzałkowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

referenta

ds. USC i dowodów osobistych 

w Urzędzie Gminy w Strzałkowie Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

62 -420 Strzałkowo

2. Stanowisko urzędnicze : referent

3. Wymagania :

1) niezbędne :

a) obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) wykształcenie minimum średnie,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniem publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 2) dodatkowe:

a) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

b) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

c) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

d) minimum 3 – letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostek organizacyjnych lub w administracji rządowej

e) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

f) znajomość następujących aktów prawnych; ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa Kodeks  rodzinny  i opiekuńczy, ustawa Kodeks  postępowania administracyjnego, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa o dowodach osobistych, ustawa o samorządzie  gminnym,

g) umiejętność obsługi Aplikacji „Źródło”.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) bezpośrednia obsługa interesantów,

b) przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego,

c) aktualizacja danych z zakresu rejestracji stanu cywilnego w rejestrze PESEL,

d) dodawanie przypisków i sporządzanie projektów wzmianek,

e) kompleksowa obsługa komputerowa Bazy Usług Stanu Cywilnego,

f) sporządzanie projektów protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i aktów małżeństwa,

g) przygotowanie projektów zaświadczeń o zdolności prawnej celem zawarcia małżeństwa,

h) sporządzanie projektów protokołów zgłoszenia zgonu i aktów zgonu,

i) przyjmowanie wniosków dotyczących przeniesienia do rejestru stanu cywilnego, rejestracji oraz odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego,

j) przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego,

k) wysyłanie zleceń do innych organów w związku z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego,

l) realizacja zleceń przeniesienia aktów stanu cywilnego, wzmianek i przypisów do rejestru stanu cywilnego,

m) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

n) wydawanie dowodów osobistych,

o) przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

p) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu,

q) prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych,

r) prowadzenie archiwum dowodów osobistych.

5. Wymagane dokumenty:

1) niezbędne:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

d) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

j) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

2) dodatkowe:

a) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

b) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

praca biurowa na pełny etat,  praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, stanowisko pracy na parterze w pomieszczeniu dostosowanym do wózków inwalidzkich, miejsce pracy w budynku bez windy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Strzałkowo lub pocztą na adres: Urząd Gminy, Aleja .Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko referenta ds. USC i dowodów osobistych” w terminie do dnia  20  listopada 2023r.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Stefańska  (tel.63/2750-619 w. 28 lub 63/274-60-28). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Strzałkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:

a) w miesiącu poprzedzającym miesiąc upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %,

b)przewidywany termin podjęcia pracy – grudzień 2023r.,

c) osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru.,

d) zasady rekrutacji:

wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu formalnej oceny oraz oceny merytorycznej ( która może obejmować : rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny),

e) Urząd Gminy w Strzałkowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny,

f) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie.

g) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku,  zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

     

 

                                                                 Wójt Gminy

                                                                  /-/ Dariusz  Grzywiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 481
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta USC i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Perzyńska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 09.11.2023 14:01:12
Data udostępnienia informacji: 09.11.2023 14:21:17
Data ostatniej aktualizacji: 09.11.2023 14:21:19
Rejestr zmian