Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Strzałkowo, dnia 17.10.2022 r.

 

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTORA
ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy w Strzałkowie Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

 

1.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy
Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62 -420 Strzałkowo

2. Stanowisko urzędnicze : podinspektor

3. Wymagania :

1)Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżyniera środowiska, gospodarka przestrzenna );
2) posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
3) pełna zdolność do czynności prawnych;
4) korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia;
8) znajomość ustaw: - Prawo ochrony środowiska, - o ochronie przyrody, - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - o grobach i cmentarzach wojennych, - o samorządzie gminnym,
9) znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) Wymagania dodatkowe:

1) obsługa komputera – pakiet Office,
2) minimum 2 - letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostek organizacyjnych lub w administracji rządowej,
3) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
4) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
5) odporność na stres,
6) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sporządzanie wniosków o wycinkę drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy,
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew i krzewów,
3) udostępnianie informacji o środowisku zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 519 z późn. zm.),
4) gromadzenie danych dotyczących stanu środowiska w gminie i opracowywanie stosownych programów i analiz,
5) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji i zezwoleń w zakresie ochrony środowiska,
6) prowadzenie postępowań administracyjnych dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym: a. przygotowywanie informacji i zawiadomień związanych z procesem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, b. przygotowanie wystąpień o uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia do właściwych organów, c. przygotowanie wystąpień o opinię do właściwych organów,
7) nadzór nad realizacją Gminnego Programu Usuwania Azbestu oraz Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
8) wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu,
9) prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych,
10) prowadzenie ewidencji szamb i ich kontrola,)
11) opieka nad miejscami pamięci narodowej,
12) prowadzenie i aktualizacja rejestru zabytków na terenie Gminy,
13) wykonywanie działań mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustaw/ wiedza ogólna) prawo wodne, prawo górnicze i geologiczne, w tym określenie kierunku rekultywacji na gruntach poeksploatacyjnych, , ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo łowieckie; Sprawy rolne i inne zadania w zakresie rolnictwa: z zakresu nasiennictwa, współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin, wydawaniem zezwoleń oraz nadzór nad uprawą maku ,ochroną roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami realizacja obowiązków w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich; podejmowanie działań w zakresie zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych, profilaktyka weterynaryjna i upowszechnianie informacji;


5. Wymagane dokumenty:

1) niezbędne:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
d) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
e) podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym
stanowisku,
g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
i) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
j) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu rekrutacji,

2) dodatkowe:

a) życiorys (CV) – podpisany własnoręcznie,
b) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,
c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :
praca biurowa na pełny etat, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich, miejsce pracy w budynku bez windy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Strzałkowo lub pocztą na adres: Urząd Gminy, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska” w terminie do dnia 3 listopad 2022r.
Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Stefańska (tel. 63/2750-619 w. 28). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Strzałkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:

a) w miesiącu poprzedzającym miesiąc upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %,
b) przewidywany termin podjęcia pracy – listopad 2022 r.
c) osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną
telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,
d) Zasady rekrutacji :
wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji
oraz selekcji merytorycznej (która może obejmować : rozmowę kwalifikacyjną, test
kwalifikacyjny).
e) Urząd Gminy w Strzałkowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane
oferty.
f) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Strzałkowie.
g) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w
stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata.
W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Wójt Gminy

/-/ Dariusz Grzywiński

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 576
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Strzałkowo
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Stefańska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 17.10.2022 15:14:32
Data udostępnienia informacji: 17.10.2022 15:26:10
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2022 14:38:42
Rejestr zmian