top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
06.02.2018 09:10:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
06.02.2018 09:09:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
06.02.2018 09:08:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
06.02.2018 09:05:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt Uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży będących uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Strzałkowo. z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:47 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:45 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:42 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Podatek rolny na 2018 r. z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Współpraca w OPP z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie zaopiniowania cennika na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpada
06.02.2018 09:05:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Studium uchwała - zmiana 2017 z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Powołanie MRGS z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł SP-złote strzałki z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:18 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Spółdzielnia Mleczarska-złote strzałki z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:14 Jakub Malinowski Usunięto artykuł POLGRANIT-złote strzałki z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:11 Jakub Malinowski Usunięto artykuł GS-złote strzałki z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Biblioteka-złote strzałki z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zmiana planu Staw z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:05:02 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zmiana planu Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:59 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Nadanie nazwy ulicy z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:54 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Wyniki kontroli z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Sprzedaż nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:47 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zespół w Wólce z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:44 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Przekształcenie PSP Wólka z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:38 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Przekształcenie SP Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zakończenie Gimnazjum z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Kredyt długoterminowy z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:04:18 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Pomoc dla powiatu - transport z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów gminy z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:45 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:43 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2018 rok z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:38 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2018 rok z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie: Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2032 r. z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Jałowcowej z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260 z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:30 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:28 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Strzałkowo instrumentem płatniczym. z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie spraw społecznie użytecznych w roku 2018 z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:20 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:18 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
box
bot foot
bip bip