top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
26.01.2016 15:26:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie - Inwestor WP2 Sp. z o.o. ul. Leśna 51, 62-051 Wiry
26.01.2016 15:25:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo, że W związku z przedłożeniem w dniu 15.11.2013r. raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia (postanowienie z dnia 17.12.2013r. znak: GPOS.6220.15.2012).
22.01.2016 12:48:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
22.01.2016 12:48:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
22.01.2016 12:47:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Strzałkowo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
22.01.2016 12:47:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Strzałkowo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
22.01.2016 12:45:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie w roku 2014
22.01.2016 12:45:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie w roku 2014
22.01.2016 12:44:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwłę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
22.01.2016 12:44:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwłę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
22.01.2016 12:43:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwłę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
22.01.2016 12:43:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwłę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
22.01.2016 12:42:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
22.01.2016 12:42:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
22.01.2016 12:41:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej"
22.01.2016 12:41:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej"
22.01.2016 12:40:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy"
22.01.2016 12:40:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy"
22.01.2016 12:38:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Strzałkowo lub jej jednostkom organizacyjnym
22.01.2016 12:38:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Strzałkowo lub jej jednostkom organizacyjnym
22.01.2016 12:33:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020
22.01.2016 12:33:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020
22.01.2016 12:32:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranó terenów w obrębie geod. Babin, gm. Strzałkowo
22.01.2016 12:32:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranó terenów w obrębie geod. Babin, gm. Strzałkowo
22.01.2016 12:11:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Graboszewie
22.01.2016 12:11:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Graboszewie
15.01.2016 10:11:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „odbudowie i rozbudowie urządzeń melioracji szczegółowych na użytkach rolnych Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Luboniu Zakład Produkcyjny Staw w m. Staw, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
12.01.2016 13:33:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 424008P na odcinku droga krajowa nr 92-Staw
11.01.2016 14:33:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tyś. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Pan Mikołaj Szynkler, ul. Dębińska, 62-230 Witkowo
05.01.2016 15:05:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Komunikat Wójta Gminy - otwarty konkurs na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
04.01.2016 10:12:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan pracy Rady z kategorii Projekty uchwał
04.01.2016 10:12:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan pracy Komisji z kategorii Projekty uchwał
04.01.2016 10:12:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł rekrutacja szkoła podstawowa z kategorii Projekty uchwał
04.01.2016 10:12:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł rekrutacja gimnazjum z kategorii Projekty uchwał
04.01.2016 10:12:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł prace społecznie użyteczne z kategorii Projekty uchwał
04.01.2016 10:12:18 Jakub Malinowski Usunięto artykuł antyalkoholowa z kategorii Projekty uchwał
04.01.2016 10:12:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł antynarkotykowa z kategorii Projekty uchwał
04.01.2016 10:12:14 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
04.01.2016 10:12:12 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany WPF z kategorii Projekty uchwał
04.01.2016 10:12:09 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Złote Strzałki Śmidowicz z kategorii Projekty uchwał
04.01.2016 10:12:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Złote Strzałki Gierszewski z kategorii Projekty uchwał
31.12.2015 08:24:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Petycja mieszkańców wsi Bielawy w sprawie wsi Bielawy
31.12.2015 08:24:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Petycja mieszkańców wsi Bielawy w sprawie wsi Bielawy
31.12.2015 08:23:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Petycja mieszkańców wsi Bielawy w sprawie wsi Bielawy
28.12.2015 08:46:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:45:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.12.2015 08:45:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:45:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.12.2015 08:38:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:38:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
box
bot foot
bip bip