top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
29.08.2012 08:45:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/87/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
29.08.2012 08:44:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/80/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, obejmującego tereny miejscowości Strzałkowo (rejon ulicy Paruszewskiej).
29.08.2012 08:43:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/78/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
29.08.2012 08:42:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/76/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy, usytuowanych na terenie gminy Strzałkowo.
29.08.2012 08:41:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/75/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Strzałkowo.
29.08.2012 08:39:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/73/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - elektrowni wiatrowej oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Babin w gminie Strzałkowo.
29.08.2012 08:38:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VIII/69/11 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/287/02 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strzałkowo.
29.08.2012 08:37:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VIII/68/11 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.
29.08.2012 08:35:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr II/11/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
29.08.2012 08:29:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VII/54/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Strzałkowie oznaczonych numerami geodezyjnymi 570/7, 573/11 i 572.
29.08.2012 08:28:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/47/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Strzałkowo.
29.08.2012 08:27:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/44/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
29.08.2012 08:25:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/43/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzałkowie w rejonie ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego i drogi gminnej nr 424023.
29.08.2012 08:23:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr V/34/11 z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
29.08.2012 08:22:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IV/21/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach położonych w obrębie geodezyjnym: Skarboszewo, Strzałkowo, Paruszewo w Gminie Strzałkowo, część "A".
29.08.2012 08:20:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Strzałkowo oraz jej jednostek organizacyjnych.
28.08.2012 10:05:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
27.08.2012 11:43:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XXXV/212/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzałkowo na rok 2006. z kategorii 5. W zakresie spraw oświatowych
27.08.2012 08:47:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLVI/284/10 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
27.08.2012 08:44:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLV/277/10 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w obrębie wsi Strzałkowo.
27.08.2012 08:42:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLV/276/10 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie wsi Strzałkowo.
27.08.2012 08:41:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVIII/241/10 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
27.08.2012 08:40:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVIII/239/10 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania z parków komunalnych położonych na terenie gminy Strzałkowo.
27.08.2012 08:38:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXV/225/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzałkowie w rejonie ulicy Al. Prym. Wyszyńskiego i ul. Sosnowej.
24.08.2012 15:13:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIX/182/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Strzałkowo.
24.08.2012 15:11:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIX/181/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Strzałkowo.
24.08.2012 15:09:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVII/158/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne.
24.08.2012 15:07:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVII/157/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą i usługi, obszar działki oznaczonej nr geodezyjnym 95 w obrębie geodezyjnym Wólka, gmina Strzałkowo.
24.08.2012 15:02:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
24.08.2012 14:40:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIII/129/08 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Górnej i ulicy Sosnowej.
24.08.2012 14:39:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/90/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
24.08.2012 14:38:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/89/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/238/06 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzałkowo.
24.08.2012 14:36:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/71/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Strzałkowo w rejonie ul. Leśnej.
24.08.2012 14:34:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/69/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzałkowo (rejon ulicy Powstańców Wielkopolskich).
24.08.2012 14:33:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/68/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzałkowo (obszar w rejonie ulicy Leśnej).
24.08.2012 14:31:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/49/07 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Strzałkowo.
24.08.2012 09:10:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLII/272/06 z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/86/03 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
24.08.2012 09:07:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XL/245/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy Strzałkowo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
24.08.2012 08:56:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXIX/237/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
24.08.2012 08:54:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XXXVII/222/06 z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
24.08.2012 08:52:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XXXV/214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
24.08.2012 08:50:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.08.2012 08:48:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XXXV/210/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Strzałkowo.
24.08.2012 08:47:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XXXIV/206/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia organu jednostki pomocniczej.
24.08.2012 08:43:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVIII/175/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
24.08.2012 08:42:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVIII/174/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
24.08.2012 08:38:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVII/171/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzałkowo.
24.08.2012 08:37:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVII/170/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Strzałkowo.
24.08.2012 08:33:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVII/169/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
24.08.2012 08:31:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIV/153/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Strzałkowo.
box
bot foot
bip bip