top

print

2018-04-16 15:33:02

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża KATARZYNOWO II na działce o nr ewid. 29/1, obręb Katarzynowo, miejscowość Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.


 

Strzałkowo, dnia 26.03.2018 r.

GPOS.6220.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Strzałkowo

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża KATARZYNOWO II na działce o nr ewid. 29/1, obręb Katarzynowo, miejscowość Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

Wójt Gminy Strzałkowo

zawiadamia,

 że w dniu 26.03.2018 r. zostało wydane postanowienie znak: GPOS.6220.1.2018 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża KATARZYNOWO II na działce o nr ewid. 29/1, obręb Katarzynowo, miejscowość Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

Postępowanie w ww. sprawie toczy się na wniosek Pana Krzysztofa Gierszewskiego,
ul. Królowej Jadwigi 44/9, 61-872 Poznań.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzałkowie pok. Nr 16, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy, wywieszone na tablicach ogłoszeń: Urzędu  Gminy Strzałkowo oraz sołectwach.

 

 

                                                                       Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                          Dariusz Grzywiński

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Jakub Malinowski
Data powstania: 16.04.2018 15:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bot foot
bip bip