top

print

2018-04-06 14:47:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydanej decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działce nr 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Strzałkowo, dnia 03.04.2018 r.

 

 

GPOS.6220.13.2015

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

o wydanej w dniu 03.04.2018 r. decyzji znak: GPOS.6620.13.2015 dla Pana Mikołaja Szynklera, zam. Ul. Dębińska 22a, 62-300 Witkowo, reprezentowanego przez pełnomocników Stefana Szynklera i Radcę Prawnego Marka Szewczyka

odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działce nr 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16.

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                  Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                      Dariusz Grzywiński

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Jakub Malinowski
Data powstania: 06.04.2018 14:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bot foot
bip bip