top

print

2017-11-20 14:22:17

Obwieszczenie o przekazaniu sprawy wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu


 

 

 

                                                                                                      Strzałkowo, dnia 20.11.2017 r.

 GPOS.6220.13.2015

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Strzałkowo

 

Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się strony o przekazaniu skargi z dnia 18 października 2017 r. (doręczonej do Urzędu Gminy w Strzałkowie dn. 23 października 2017 r.) na bezczynność postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi,  na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolski wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                      Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                       Dariusz Grzywiński

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Jakub Malinowski
Data powstania: 20.11.2017 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2017 14:22
Liczba wyświetleń: 24

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie o przekazaniu sprawy wraz ... 20.11.2017 14:22 Jakub Malinowski
box
bot foot
bip bip