top

print

2017-11-20 14:18:34

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, obręb Brudzewo na działce nr 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Strzałkowo, dnia 20.11.2017 r.

 

GPOS.6220.13.2015

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz biorąc pod uwagę art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

 o wydanej w dniu 20.11.2017 r. decyzji znak: GPOS.6220.13.2015 dla Mikołaja Szynklera, zam. Witkowo reprezentowanego przez pełnomocnika Stefana Szynklera  w imieniu, którego działa Radca  Prawny Marek Szewczyk

odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działce nr 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16, w godzinach pracy Urzędu .

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                           Dariusz Grzywiński

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Jakub Malinowski
Data powstania: 20.11.2017 14:18
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2017 14:19
Liczba wyświetleń: 33

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 1) Obwieszczenie o wydaniu decyzji końc... 20.11.2017 14:18 Jakub Malinowski
box
bot foot
bip bip