top

print

2017-10-13 11:33:39

Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych


13/10/2017    S197    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Strzałkowo: Usługi związane z odpadami

2017/S 197-406103

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Strzałkowo
al. Prymasa Wyszyńskiego 6
Punkt kontaktowy: al. Prymasa Wyszyńskiego 6
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stefańska
62-420 Strzałkowo
Polska
Tel.: +48 63/2750619
E-mail: ug@strzalkowo.pl
Faks: +48 63/2750262

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.strzalkowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
Środowisko

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Kod NUTS PL414

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Odbiór i zagospodarowanie wskazanych w „Opisie Zamówienia” rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  z terenu Gminy Strzałkowo;
  2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK);
  3) Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej
  i zagrodowej w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  4) Udostępnienie (sprzedaż, umowa użyczenia, dzierżawa) na czas trwania umowy pojemników i kontenerów na odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie dla właścicieli nieruchomości.
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90533000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 30.6.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości:
45 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
— pieniądza,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.U. nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie konto nr 14 8543 0000 2001 1000 0273 0005 z dopiskiem; „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo”.
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w osobnej kopercie dołączonej do oferty. W przypadku, gdy „oryginał” zostanie w trwały sposób dołączony do złożonej oferty Zamawiający nie będzie mógł zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić dokumentu, ponieważ stanowił on będzie integralną część oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b odrzucenie oferty wykonawcy przez zamawiającego.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi miesięcznymi, w wysokości zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto zgodnie ze złożoną ofertą.
.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt.1) SIWZ składa każdy z wykonawców osobno.
W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a)aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Strzałkowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b)aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ (Starosta) zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz.1987 ze zm),

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
Wykonawca musi wykazać, że
a) posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000 PLN.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na zrealizowanie zamówienia na poziomie min. 200 000 PLN.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
3.1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie min 3000 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
3.2) dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):
a) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych
d) bazą magazynowo-transportową, której wyposażenie oraz sposób funkcjonowania będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Baza musi być usytuowana na terenie Gminy Strzałkowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej Gminy, położona na terenie, do której Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zlokalizowane na terenie bazy, muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo–transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo–transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

 1. Najniższa cena. Waga 60
 2. Aspekt środowiskowy. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP.271.1.6.2017

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

20.11.2017 - 09:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 20.11.2017 - 9:15

Miejscowość:

Strzałkowo Urząd Gminy, ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, sala nr 13

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2019.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-767 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.
2.Środki ochrony przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10.10.2017

 

 

 

                                                                                                          Z-ca Wójta

                                                                                                     /-/ Lidia Śmidowicz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Jakub Malinowski
Data powstania: 13.10.2017 11:33
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2017 11:35
Liczba wyświetleń: 211

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie o zamówieniu.docx... 2017-10-13 11:35:54 Malinowski Jakub
załącznik formularz ofertowy - załączn... 2017-10-13 11:36:29 Malinowski Jakub
załącznik Edytowalna-wersja-formularza-J... 2017-10-13 11:36:38 Malinowski Jakub
załącznik oświadczenie o podatkach nr 7... 2017-10-13 11:36:49 Malinowski Jakub
załącznik oświadczenie o przynależnoś... 2017-10-13 11:37:12 Malinowski Jakub
załącznik projekt UMOWY załącznik nr 9... 2017-10-13 11:37:20 Malinowski Jakub
załącznik Protokol wykonania uslug - za... 2017-10-13 11:37:26 Malinowski Jakub
załącznik SIWZ.doc 2017-10-13 11:37:31 Malinowski Jakub
załącznik szczegółowy opis przedmiotu ... 2017-10-13 11:37:37 Malinowski Jakub
załącznik wykaz narzędzi załącznik nr... 2017-10-13 11:37:43 Malinowski Jakub
załącznik wykaz usług załącznik nr 4.... 2017-10-13 11:37:48 Malinowski Jakub
załącznik zobowiązanie podmiotu trzecie... 2017-10-13 11:37:53 Malinowski Jakub
załącznik instrukcja wypelniania JEDZ za... 2017-10-13 11:38:02 Malinowski Jakub
załącznik zmiana siwz.docx 2017-11-10 11:11:20 Malinowski Jakub
załącznik poprawiony szczegółowy opis ... 2017-11-10 11:11:27 Malinowski Jakub
załącznik poprawiony projekt UMOWY zał... 2017-11-10 11:11:33 Malinowski Jakub
załącznik informacja z otwarcia ofert.do... Informacja z otwarcia ofert na Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo 2017-11-20 12:14:45 Malinowski Jakub
załącznik informacja o wyborze najkorzys... 2017-12-11 13:18:15 Malinowski Jakub

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg w sprawie Świadczenia usług o... 13.10.2017 11:33 Jakub Malinowski
box
bot foot
bip bip