top

print

2012-07-13 14:43:24

Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo


Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo

Numer ogłoszenia: 249562 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Strzałkowo , Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 275 06 19, faks 0-63 275 02 62.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzalkowo.samorzady.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo Zamówienie obejmuje: 1. 7 niezależnych modułów grzewczych gdzie każdy z modułów wyposażony jest w niezależne czujniki temperatur, oraz termostaty przegrzewu, a także każdy moduł grzewczy posiada wbudowaną klapę dymową. Ponadto każdy wymiennik posiada swój wentylator i zawór gazowy oraz elektroniczną płytę kontrolno-sterującą, jedno przyłącze gazowe obsługujące wszystkie moduły kotła, 2. stopień modulacji tego urządzenia zachodzi w skali 1:28 (od 12 do 339 KW mocy), 3. cicha praca urządzenia tj. 49 dBa przy odległości 1 m od urządzenia, 4. małe wymiary 1050x1236x695 wys. x szer. x głęb. 5. możliwość czerpania powietrza przez ścianę w standardzie urządzenia, 6. zużycie gazu - gaz ziemny GZ 50 - Qmin. 1.27 m3/h - Qn.35,53 m3/h, 7. emisje: CO z 0% o2 w systemie spalinowym - ppm<55, NO z 0% o2 w systemie spalinowym - ppm <24, 8. w przypadku uszkodzenia automatyki kotła możliwość uruchomienia systemu BCM umożliwiającego pracę kotła w systemie awaryjnym obsługującym wszystkie przekaźniki (pompy, mieszacze etc.) na poziomie 50% mocy kotła - parametr zasilania układu 70ºC, 9. jeden czopuch spalinowy możliwy do montażu z trzech stron kotła. Szczegółowy zakres robót wyszczególniony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 4 000,00zł

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Aktualny odpis z właściwego rejestru.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże realizację kilku (co najmniej dwóch) robót budowlanych o podobnym charakterze i zakresie oraz wartości nie mniejszej niż 100 tyś.zł każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości około 150 tys. złotych, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 20tyś zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie za zgodą stron, w granicach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zapisów umowy w następujących przypadkach: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: - warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych i dokonanie odbiorów, w szczególności klęskami żywiołowymi, - zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego oraz konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac; b) zmiany technologiczne, w szczególności: - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; c) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ - w przypadku choroby lub śmierci osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub zaistnienia innych szczególnych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzalkowo.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamowieniapubliczne@strzalkowo.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Strzałkowie Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo pokój nr 12 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Strzałkowo                                                             
/-/ Dariusz Grzywiński

                                                                                                            

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Jakub Malinowski
Data powstania: 13.07.2012 14:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1528

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc 2012-07-13 14:44:03 Malinowski Jakub
załącznik SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.doc 2012-07-13 14:44:09 Malinowski Jakub
załącznik SIWZ Oświadczenie o braku po... 2012-07-13 14:44:12 Malinowski Jakub
załącznik SIWZ__OĹšWIADCZENIE[1].doc 2012-07-13 14:44:17 Malinowski Jakub
załącznik siwz__wykaz_osob[1].doc 2012-07-13 14:44:24 Malinowski Jakub
załącznik spec_kotłowni[1].doc 2012-07-13 14:45:23 Malinowski Jakub
załącznik opis techniczny.doc 2012-07-13 14:45:30 Malinowski Jakub
załącznik oświadczenie art.22 i 24-201... 2012-07-13 14:45:35 Malinowski Jakub
załącznik PLAN ZAGOSPODAROWANIA.doc 2012-07-13 14:45:39 Malinowski Jakub
załącznik WYKAZ robót.doc 2012-07-13 14:45:47 Malinowski Jakub
załącznik Wzór umowy.doc 2012-07-13 14:45:53 Malinowski Jakub
załącznik parter- istniejący.pdf 2012-07-13 14:46:25 Malinowski Jakub
załącznik Przekrój.pdf 2012-07-13 14:46:30 Malinowski Jakub
załącznik Dach.pdf 2012-07-13 14:46:35 Malinowski Jakub
załącznik elektryczna inst.pdf 2012-07-13 14:46:39 Malinowski Jakub
załącznik J__aksonom.pdf 2012-07-13 14:46:42 Malinowski Jakub
załącznik J__kotlownia.pdf 2012-07-13 14:46:48 Malinowski Jakub
załącznik J__schemat.pdf 2012-07-13 14:46:54 Malinowski Jakub
załącznik J__WOD.MAX_projekty_gaz_szkola... 2012-07-13 14:47:10 Malinowski Jakub
załącznik J__woda.pdf 2012-07-13 14:47:15 Malinowski Jakub
załącznik Strop.pdf 2012-07-13 14:47:24 Malinowski Jakub
załącznik opinia kominiarska.jpg 2012-07-13 14:47:54 Malinowski Jakub
załącznik parter.jpg 2012-07-13 14:48:22 Malinowski Jakub
załącznik plan zagospodarowania.jpg 2012-07-13 14:49:12 Malinowski Jakub
załącznik przedmiar robót 1.jpg 2012-07-13 14:49:57 Malinowski Jakub
załącznik przedmiar robót 2.jpg 2012-07-13 14:50:05 Malinowski Jakub
załącznik przedmiar robót 3.jpg 2012-07-13 14:50:11 Malinowski Jakub
załącznik przedmiar robót 4.jpg 2012-07-13 14:50:18 Malinowski Jakub
załącznik przedmiar robót 5.jpg 2012-07-13 14:50:25 Malinowski Jakub
załącznik przedmiar robót 6.jpg 2012-07-13 14:50:31 Malinowski Jakub
załącznik warunki techniczne.jpg 2012-07-13 14:51:09 Malinowski Jakub
załącznik warunki techniczne 2.jpg 2012-07-13 14:51:20 Malinowski Jakub
załącznik warunki techniczne 3.jpg 2012-07-13 14:51:29 Malinowski Jakub
załącznik Dodatkowe wyjaśnienia i uzupe... 2012-07-26 13:40:31 Malinowski Jakub
załącznik wyjaśnienia prawidłowy schem... 2012-07-26 13:40:36 Malinowski Jakub
załącznik dodatkowe wyjaśnienia i uzupe... 2012-07-26 15:18:39 Malinowski Jakub
załącznik og?oszenie o wyborze oferty- ... 2012-07-31 14:47:07 Malinowski Jakub

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bot foot
bip bip