top

print

2003-06-24 14:42:45

Rada Gminy


Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.06.2003 14:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2011 14:55
Liczba wyświetleń: 7228

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik program_ochrony_srodowiska.doc... Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzałkowo. 2004-06-16 14:56:07

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rada gminy jest organem stanowiącym i k... 24.06.2003 14:42
box
bot foot
bip bip